VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

CỤC QUẢN TRỊ A

*

Số 910-QĐ/CQTA  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

________________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

và chế độ làm việc của Nhà khách Lê Lợi

—–

      Căn cứ Quyết định số 3916-QĐ/VPTW, ngày 10/7/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Cục Quản trị A;
      Căn cứ Quyết định số 4165-QĐ/VPTW, ngày 01/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc chuyển đổi Nhà nghỉ Lê Lợi thành Nhà khách Lê Lợi thuộc Cục Quản trị A;
      Xét đề nghị của Giám đốc Nhà khách Lê Lợi và Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức;

 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN TRỊ A

QUYẾT ĐỊNH

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY BIÊN CHẾ

Điều 1. Chức năng

Nhà khách Lê Lợi (sau đây gọi tắt là Nhà khách) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Quản trị A có chức năng phục vụ ăn, nghỉ, hội nghị, tiếp khách đối với các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan Trung ương Đảng, khách mời của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng.

Điều 2. Nhiệm vụ

 1. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghỉ hè cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng trực thuộc Trung ương, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính phủ và các đối tượng chính sách khi đến nghỉ.
 2. Phục vụ các đoàn khách quốc tế và khách mời của Trung ương, cán bộ các cơ quan Trung ương Đảng và cấp uỷ địa phương đến công tác tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.
 3. Được sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động hiện có để tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật và cơ quan.
 4. Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và cảnh quan môi trường trong khu vực nhà khách.
 5. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức của nhà khách, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, tiền lương, tiền công, phúc lợi, nghỉ ngơi… của Nhà nước và Văn phòng Trung ương Đảng quy định đối với người lao động.
 6. Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm theo quy chế quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng Trung ương Đảng áp dụng đối với nhà khách; quản lý chi tiêu tài chính, tài sản, lập báo cáo quyết toán quý, năm, lưu giữ chứng từ theo chế độ Nhà nước và các quy định cụ thể khác của Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Quản trị A. Chấp hành chế độ tài chính theo quy định, thực hiện các nghĩa vụ thuế, các khoản nộp ngân sách Nhà nước, ngân sách Đảng theo quy định của pháp luật và của Văn phòng Trung ương Đảng.
 7. Thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư hàng hóa theo đúng quy định về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, dự toán kế hoạch hàng năm đã được lãnh đạo Cục A phê duyệt. Có biện pháp tích cực trong việc thực hành tiết kiệm, chi tiêu, chống tham ô lãng phí, lợi dụng tài chính do Cục Quản trị A giao cho đơn vị sử dụng.
 8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Cục giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

 1. Nhà khách có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật và quy định của Văn phòng Trung ương Đảng.
 2. Nhà khách có Giám đốc, các Phó Giám đốc và 6 tổ chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc:
  – Tổ Kế toán.
  – Tổ Hành chính – Lễ tân.
  – Tổ Buồng.
  – Tổ Bàn.
  – Tổ Bếp.
  – Tổ Kỹ thuật và Bảo vệ.