Tham quan

Tổ chức tham quan các khu di tích như: Đền Độc Cước, Chùa Cô Tiên, Đền Tô Hiến Thành,…